Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku kościoła pw. św. Stanisława B.M. w Boguchwale „
Dofinansowanie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu i Gospodarki Wodnej

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale

 Ogłoszenie o przetargu

 Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia pn.:

 "Termomodernizacja budynku kościoła pw. św. Stanisława B.M. w Boguchwale"

 Dofinansowanie w formie dotacji ze środków

Narodowego Funduszu i Gospodarki Wodnej

Przetarg w trybie określonym w art. 701 - 705  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm.)

 Ogłoszenie o przetargu (dalej “Ogłoszeniem” albo “OP”) zamieszczone zostało:

  • na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale;
  • na tablicy ogłoszeń przy budynku Kościoła Rzymskokatolickiego
    św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale

Boguchwała, dnia 12 czerwca 2024 r.

Treść niniejszego Ogłoszenia o przetargu wraz z załącznikami są prawnie chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystanie Ogłoszenia o przetargu wyłącznie w celu przygotowania lub złożenia oferty w niniejszym przetargu.

I.     Nazwa i adres Organizatora przetargu (dalej Organizator)

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika
z siedzibą w Boguchwale

ul. Suszyckich 3, 36-040 Boguchwała;

tel.(+48 17) 871 44 36; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II.   Nazwa przedmiotu przetargu

Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku kościoła pw. św. Stanisława B.M. w Boguchwale”.

III.    Opis przedmiotu przetargu

1.    Przedmiotem przetargu (dalej „przetarg”) jest świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku kościoła pw. św. Stanisława B.M.
w Boguchwale”.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu przetargu zawiera zał. nr  3  do OP.

IV.   Wizja lokalna – nie jest wymagana.

V.     Wykluczenie z przetargu.

Z przetargu wyklucza się Oferentów, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności.

VI.  Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

1.    W przetargu może wziąć udział Oferent, który:

1)      dla części 1: wykaże, że w toku realizacji przedmiotu przetargu będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 8 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania i przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego;

2)      dla części 2: wykaże, że w toku realizacji przedmiotu przetargu będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 8 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania i przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego;

3)    ocena spełnienia warunków udziału w przetargu nastąpi na podstawie składanych przez Wykonawcę dokumentów wg formuły: „spełnia”
– „nie spełnia”.

Uwaga

w przypadku osób posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP (w tym wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) wymaga się od Oferenta, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki zawarte w treści art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz pozostałych przepisów ww. ustawy oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa. Organizator informuje, że zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a oraz  zgodnie z odrębnymi przepisami, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym terminem ważności.

VII.        Oferta.

1.    Oferowana cena ma być określona w walucie polskiej (płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich).

2.    Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie mają być podane z dokładnością do pełnych groszy.

3.    Cena jest obowiązująca  przez cały okres realizacji przedmiotu przetargu
i nie będzie podlegać waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

4.    Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty z tytułu opłat i podatków np. podatku od towarów i usług, podatek dochodowy. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu przetargu należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu przetargu.

Uwaga:

Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę – obciążają Oferenta.

5.    Wykaz dokumentów, które zobowiązany jest złożyć Oferent wraz z ofertą:

1)    Formularz Oferty - wg wzoru zał. nr 1 do OP;

2)    wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu przetargu - wg wzoru zał. nr 2 do OP,

3)    oświadczenie o braku wykluczenia, o którym mowa w pkt V ust. 2 niniejszego OP – wg wzory zał. nr 5 do OP.

6.    Oferta wyłącznie w postaci papierowej ma zostać podpisana własnoręcznie przez osobę/osoby upoważnioną /upoważnione do reprezentacji Oferenta.
W przypadku podmiotów gospodarczych, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (możliwego do uzyskania  za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych), do oferty należy załączyć: pełnomocnictwo(a).

7.    Oferty złożone po terminie oraz wariantowe nie będą rozpatrywane.

8.    Oferta zostanie odrzucona, jeżeli jej treść nie odpowiada treści warunków określonych w OP. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

9.    Organizator może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wezwać Oferenta do uzupełnienia dokumentów.

10. Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów np. jeżeli warunki finansowane przekraczają kwotę przeznaczoną na sfinansowanie przedmiotu przetargu.

11. W przypadku, gdy wybrany Oferent uchyli się od zawarcia umowy z Organizatorem, możliwe jest podpisanie przez Organizatora umowy z Oferentem, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

VIII.       Kryteria oceny ofert.

1.    Kryterium: cena ofertowa brutto  - najniższa  100 pkt.

2.    Sposób przyznawania punktów   - wg wzoru

                                            oferta z najniższą ceną ofertową brutto

cena ofertowa brutto  =   ------------------------------------------------------  x 100 pkt

                                              cena ofertowa brutto oferty ocenianej

IX.    Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

1. Wymagane jest złożenie oferty wyłącznie w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym w zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) w terminie do dnia: 21 czerwca  2024 r.  do godz. 15:00.

2. Wymagane jest złożenie oferty w Kancelarii Parafialnej parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika z siedzibą w Boguchwale; ul. Suszyckich 3,
36-040 Boguchwała.

3. Oznaczenie oferty na opakowaniu (kopercie):

1)    Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku kościoła pw. św. Stanisława B.M. w Boguchwale”

oraz

2)    “nie otwierać przed dniem 21 czerwca 2024 godz. 16:30”.

4.  Za termin złożenia oferty uważa się termin jej doręczenia Organizatorowi. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina dotarcia na adres Organizatora wskazany wyżej w ust. 2.

5. Ofertę złożoną po upływie terminu do składania ofert zwraca się bez otwierania bez względu na przyczyny opóźnienia.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2024 r.  o godz. 16:30
w Kancelarii Parafialnej Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika z siedzibą w Boguchwale, ul. Suszyckich 3,
36-040 Boguchwała

X.      Wadium – nie jest wymagane

XI.   Termin wykonania przedmiotu przetargu.

Termin wykonania przedmiotu przetargu  w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi do dnia 10 czerwca 2025 r.

Szczegółowe zapisy dotyczące realizacji przedmiotu umowy, w tym terminów, zawarto  w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do niniejszego OP.

XII.  Istotne postanowienia umowy – określone zostały w załączniku nr 4 do IWZ

XIII.Organizator  nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej.

XIV. Organizator nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

XV.    Informacje o formalnościach po wyborze oferty.

1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator zawiadomi Oferentów, którzy złożyli ofertę, o wyniku przetargu.

2.  Organizator zawrze umowę z wybranym Oferentem po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

3.  Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od podpisania umowy, z Organizatorem, możliwe jest podpisanie umowy z Wykonawcą, który w przetargu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

XVI.      Informacje dodatkowe.

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do:

1)    odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

2)    zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

3)    zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

4)    zmiany treści ogłoszenia;

5)    zmiany warunków przetargu;

6)    żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

7)    wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

2.    Organizator od chwili udostępnienia warunków, a Oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z Ogłoszeniem przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków przetargu.

3.    Organizator oraz Oferent może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny oferent lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy.

4.    W sytuacji, gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy a została złożona więcej niż jedna oferta, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

5.    Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Zamawiającego:
ks. kan. mgr lic. Mariusz Mik - proboszcz Parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale.

XVII.     Obowiązek informacyjny RODO -  KLAUZULA INFORMACYJNA

-       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przetargu na wykonanie przedsięwzięcia pn.: “Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego Termomodernizacja budynku kościoła pw. św. Stanisława B.M. w Boguchwale”, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny przeprowadzenia przetargu wynikający z umowy o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia zawartej z NFOŚ i GW w Warszawie;

-  dane osobowe będą przetwarzane w toku prowadzenia przetargu oraz po jego zakończeniu;

- przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od Oferentów, których dane dotyczą lub innych podmiotów związanych z Oferentem np. podwykonawcy;

- przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertęi inną korespondencję wpływającą do Organizatora w celu udziału w niniejszym przetargu;

- dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Organizatora;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administrator ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowychPani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o który mmowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danychosobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

Jednocześnie Organizator przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym przetargiem    i które Organizator pośrednio pozyska od Oferenta biorącego udział w przetargu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jednoz wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzanie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.